Carole Vanderlinden

Eight Paintings

06.09.2018 - 27.10.2018

Rivoli Building #20 - Brussel
Carole Vanderlinden (°1973) maakt in haar schilderijen vooral indruk met haar kleurgebruik. Vrije geometrische vormen in felle kleuren – blauw, oranje, citroengeel – interageren met elkaar. Ze zijn niet effen omdat de kleuren niet glad zijn, het zijn eerder subtiele kleurvlakken op een onregelmatige achtergrond die uit vele lagen is opgebouwd. De resulterende composities zijn zowel abstract als figuratief. De positie van de vormen, de zich herhalende motieven en de opsplitsing van de achtergrond in twee aparte zones laten ons een masker herkennen, een vlieger of een huis. De positie van de vormen, de zich herhalende motieven en de opsplitsing van de achtergrond in twee aparte zones onthullen ons een masker, een vlieger of een huis. Maar het onderwerp is ondergeschikt aan het schilderen zelf, het spel van de elementen met het kader. Andere doeken tonen, subtiel of expliciet (of beide samen), een boeket bloemen of een struik en breken zo met de geometrie van het geheel. Dit schilderij staat haaks op elk idee van stijl of serie. Het vertrek- en eindpunt ligt meer bij de intuïtie. En hier moeten we ook de etymologie van dat woord in herinnering brengen: verband houdend met de actie van het kijken.

Net zoals Ludwig Wittgenstein die schreef “Ik denk werkelijk met de pen”, denkt Carole Vanderlinden met het gereedschap van de schilder, met kleur. De picturale handeling – een directe relatie tussen oog en hand – staat open voor het onverwachte. Haar enige doel is om kleur op een oppervlak te zetten, te verspreiden, te krabben af te schrapen en te vegen om zo een werk te maken dat niets anders wil overbrengen dan zichzelf: het genot van het gebaar, de roes van de kleur, de evidentie van de vormen.        

Carole Vanderlinden studeerde aan het KASK in Gent. Onlangs zagen we een uitgebreide selectie van haar schilderijen in een soloshow georganiseerd door Zwart Huis op Art Brussels 2018 en tijdens een boeiende tentoonstelling in De Garage (Mechelen) in 2016. Ze was de enige schilder die deelnam aan de Kathmandu Biënnale (2017) georganiseerd door Philippe Van Cauteren. (Colette Dubois)

*

Dans ses peintures, Carole Vanderlinden (°1973) nous impressionne d’abord par son utilisation de la couleur. Des formes librement géométriques aux tons vifs - des bleus, des orangers, des jaunes acides - s’agencent les unes avec les autres. On ne peut pas les qualifier d’aplat car ces couleurs n’ont rien de lisse, ce sont des surfaces subtilment colorées inscrites sur un fond irrégulier constitué de nombreuses couches. Les compositions qui en résultent relèvent aussi bien de l’abstraction que de la figuration. La disposition des formes, la position de motifs répétés, la séparation de certains fonds en deux zones distinctes peuvent évoquer tantôt un masque, un cerf-volant ou une maison. Mais le sujet n’a pas d’autre finalité que la peinture, le jeu des éléments avec le cadre. D’autres toiles, sourire ou pied de nez (les deux peuvent coexister), représentent un bouquet de fleurs ou un buisson et rompent avec la géométrie de l’ensemble. Cette peinture est étrangère à toute idée de style ou de série. Son point de départ (et aussi d’arrivée) se situe du côté de l’intuition. Et ici il faut rappeler l’étymologie du mot : en relation avec  l’action de regarder.

Ludwig Wittgenstein écrivait “Je pense avec la plume”, Carole Vanderlinden pense avec les outils du peintre, avec la couleur. Le geste pictural - une relation directe entre l’oeil et la main - est ouvert à tous les imprévus. Son unique projet est de poser la couleur sur la surface, de l’étaler, de gratter, d’essuyer pour constituer une oeuvre qui ne veut rien transmettre d’autre qu’elle même : le geste jouissif, l’ivresse de la couleur, l’évidence des formes.

Carole Vanderlinden a étudié au KASK de Gand. Récemment, on a pu voir une large sélection de ses peintures dans le solo show organisé par Zwart Huis à Art Brussels 2018 et une importante expositon à De Garage (Mechelen) en 2016. Elle a été la seule peintre à participer à la biennale de Katmandou (2017) organisée par Philippe Van Cauteren. (Colette Dubois)
Selectie werken